අප පාසලේ 98 කණ්ඩායමේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්..

මීට වසර කීපයක සිට අප විද්‍යාලීය ප්‍රාථමික අංශයේ පිවිසුම් මාර්ගය අබලන් තත්වයක පැවතුනි. සෑම වර්ෂා දිනකම ජලයෙන් යටවන මෙම මාර්ගය කුඩා දරු දැරියන් එම දිනවල ඉතා අපහසුවෙන් ගමන් කරනු දක්නට ලැබිනි. අප විද්‍යාලයීය 98 කණ්ඩායම මෙම සත්කාරය සදහා ඉදිරිපත් වීම අප කාගේත් පැසසුමට ලක්වි යුතුය. අද එම මාර්ගය දෙපස කර්බ් Read more…

නවීකරණය කරන ලද විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත් කිරීම

අද දින තෝලංගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණු නවීකරණය කරන ලද විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත් කිරීම ආදි ශිෂ්‍ය කෑගල්ල ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු අශෝක කුලසිංහ මැතිතුමා ආදි ශිෂ්‍ය ඉංජිනේරු සහකාර ජනක ප්‍රේමරත්න මහතා ආදි ශිෂ්‍ය විදුලි අධිකාරී සමන් දෙල්ගමුව මහතා හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමා පාසල් සංවර්ධන සමිති ලේකම් Read more…

GCE O/L Results 2019

Faced number of Students – 222 Passed Students – 205 Passed percentage – 92.34% Subject Passed Percantage (Sinhala Medium) Passed Percentage (English Medium) Buddhism 97.29 – Sinhala 98.64 – English Language 85.13 – Science 94.47 100 Mathematics 90.90 100 B.S.  and accounting 95.94 100 Geography 97.77 100 Citizenship Education 91.17 Read more…

The Annual Prize – Giving

The annual prize-giving 2012 of Kg/Dudley Senanayake Central College in Tholangamuwa is held on 13th September 2013  in the  Serasinghe hall at 2.00 P.m. The director of national school branch, Mr. Ranjith Chandrasena will be the chief guest. The old boys Dr. Upali Peiris, Psychiatrist, senior lecturer of Ragama Medical Read more…