අද දින තෝලංගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණු නවීකරණය කරන ලද විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතිය සිසු අයිතියට පත් කිරීම ආදි ශිෂ්‍ය කෑගල්ල ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු අශෝක කුලසිංහ මැතිතුමා ආදි ශිෂ්‍ය ඉංජිනේරු සහකාර ජනක ප්‍රේමරත්න මහතා ආදි ශිෂ්‍ය විදුලි අධිකාරී සමන් දෙල්ගමුව මහතා හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තුමා පාසල් සංවර්ධන සමිති ලේකම් තුමා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් තුමා ගේද සහභාගිත්වයෙන් සිසුන් ආචාර්ය මණ්ඩලය සමග ඔවුන්ට ස්තූතිය පුදකිරීමේ උත්සවයේ අවස්ථාව..

Categories: News