මීට වසර කීපයක සිට අප විද්‍යාලීය ප්‍රාථමික අංශයේ පිවිසුම් මාර්ගය අබලන් තත්වයක පැවතුනි. සෑම වර්ෂා දිනකම ජලයෙන් යටවන මෙම මාර්ගය කුඩා දරු දැරියන් එම දිනවල ඉතා අපහසුවෙන් ගමන් කරනු දක්නට ලැබිනි. අප විද්‍යාලයීය 98 කණ්ඩායම මෙම සත්කාරය සදහා ඉදිරිපත් වීම අප කාගේත් පැසසුමට ලක්වි යුතුය. අද එම මාර්ගය දෙපස කර්බ් සවිකර අලංකාරවත් ලෙස නිමවා ඇත. මෙහි එකතු වූ මුදල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගිණුම හරහා ඔවුන් වියදම්කල අතර එමගින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව වූයේ වඩාත් විනිවිද මුදල් පරිහරණයක් තම කණ්ඩායමේ සගයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමයි.

Categories: News